Ñõåìû
 Ñïðàâî÷íûé ëèñò
 Êíèæíàÿ ïîëêà
 Ðàñ÷¸òû
 Òåîðèÿ
 Ñîâåòû
 Ïðîãðàììû
 Ýòî èíòåðåñíî
 
 
Ïîèñê ïî íàçâàíèþ
Ïîèñê ïî îïèñàíèþ
 
 
 


 
 
 0
 0
 16972
 
max335
 
 0
 82
 82
 
 
 
 
   : Anonymous !    Ñåãîäíÿ 23 , 2019 . - 14:42   IP: 127.0.0.1
   !
  Çàðåãèñòðèðîâàííûì ïîëüçîâàòåëÿì äîñòóïíà âîçìîæíîñòü âûêëàäûâàòü ñâîè ñõåìû, êíèãè, ïðîãðàììû, ðàäèîëþáèòåëüñêèå òåõíîëîãèè è ññûëêè.

 Âàøåì ðàñïîðÿæåíèè :
      1936 - ñõåì è ðàäèîëþáèòåëüñêèõ ðàçðàáîòîê;
      160 - ïðîãðàìì è ôàéëîâ;
      7048 - êíèã, æóðíàëîâ è ñïðàâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ;

 Ðàäèîëþáèòåëü íàéäåò íà íàøåì ðàäèîïîðòàëå: ìàíóàëû ïåðåäàò÷èêîâ, ðàöèé, âèäåîìàãíèòîôîíîâ è ò.ä.; ñïðàâî÷íèêè è êíèãè ïî ìèêðîñõåìàì, òðàíçèñòîðàì, òåëåôîííûì àïïàðàòàì.
 

 

Âíèìàíèå

 ñâÿçè ñ ïåðåçäîì ñàéòà íà íîâóþ ïëàòôîðìó ðåãèñòðàöèÿ íà ñàéòå , à òàêæå ôîðìóì, âðåìåííî îòêëþ÷åíû!!!

 

 
: Ïðîïàèâàòü íå îáÿçàòåëüíî,ïðîñòî íàìîòêà äîëæíà áûòü ïëîòíîé.ß âñ¸ âðåìÿ òàê äåëàþ.

: feniks            
 

 
Ïîñëåäíèå íîâîñòèÍîâûå ÑòàòüèÍîâûå ôàéëûÍîâûå Êíèãè
· 23 íîâûõ ñõå...
· 35 íîâûõ ñõå...
· Âåäåí ïîäð...
· Âûëîæåíî 130...
· Äîáàâëåííî...

>> Åù¸ íîâîñòè
·
· Ìîùíûé ïðå...
· Ïèòàíèå ñâ...
· ñõåìîòåõíè...
· çàðÿäíîå ó...

>> Åù¸ íîâûå ñòàòüè
· DDS ãåíåðàò...
· DipTrace
· sPlan 7.0.0.1 Rus + ...
· sPlan 7.0.0.4
· Splan7_Rus

>> Áîëüøå íîâûõ ôàéëîâ
· Êàðìàííûé ...
· Designer’s Guide t...
· Ðàäèî 2010-04
· Ðàäèî 2010-03
· Äîìàøíÿÿ Ë...

>> Åù¸ íîâûõ êíèã
 

 
    
  Ñåòåâûå òðàíñ-ðû áûòîâîé àïïàðàòóðû.4 50 Rel@x 22.  22:25
  Ìóëüòèâèáðàòîð íà ìèêðîñõåìêå9 104 Rel@x 22.  22:21
  Âêëþ÷åíèå òåëåâèçîðà -âêëþ÷àåò óñèëèòåëü.10 96 Rel@x 22.  22:16
  Ïîäñêàæèòå ñõåìó áàñîâîãî êîìáî40 845 Alchimik 22.  19:25
  Èùó ñõåìó òåëåâèçîðà ****** cs-21f52zsr1 19 torkvil 22.  17:45
  Ïðîäàì ÅÊÄ-3001 43 Þðèé_Âàñèëüåâè÷ 22.  17:30
  Óñèëèòåëü "ÌÅÒÀ VOISE 2400"1 22 smoker 22.  16:28
  êàê ïåðåäåëàòü îêåàí214 íà 100-160ì9 136 Rel@x 21.  22:34
  Ïîìîãèòå ÎÝÏ-21 36 smoker 21.  18:02
  Óñèëèòåëü Ñàïîæíèêîâà íà IRF5402 96 smoker 21.  13:39
  ïðîäàþ Degen 1103 -2780ðóá.0 27 IGOR1962 21.  09:00
  Èíòåãðàëüíûå óñèëèòåëè Çà è Ïðîòèâ18 524 erde 20.  19:33
  ×åìïèîíàò ìèðà 20104 77 hookov 20.  19:04
  Ðåìîíò òåëåâèçîðà DAEWOO0 31 torkvil 20.  18:12
  Òâ òþíåð èç ìîáèëüíèêà!10 2246 SkyDragon 20.  16:37
  Ðåìîíò óñèëêà SONY XM-D1000P526 578 torkvil 19.  20:30
  ×òî çà ýëåìåíò1 49 smoker 19.  19:55
  ñõåìîòåõíèêà10 299 ua6wbr 19.  15:23
  Àâòîçàðÿäêà äëÿ psp2 100 ColdFear 17.  14:07
  Ïîìîãèòå!!!! Èùó ñõåìó ñ÷åò÷èêà èìïóëüñîâ24 603 torkvil 16.  16:14

[ ]

  :2537 :14562 :6451
  :0.46 :2.65 :1.18
 

 
 

 
 
SMS.êîïèëêà
 

 
, ...
 

 
Êàêèì ðàçäåëîì ðàäèî ñàéòà âû ïîëüçóåòåñü íàèáîëå ÷àñòî

Ñõåìû
Ñïðàâî÷íûé ëèñò
Êíèæíàÿ ïîëêà
Ðàñ÷¸òû
Òåîðèÿ
Ïðîãðàììû
Ôîðóì
×àò


[ | ]


: 2309

 

'WebChatBlock', 'module' => 'webchat', 'text_type_long' => 'WebChat Box', 'allow_multiple' => true, 'form_content' => false, 'form_refresh' => false, 'show_preview' => true); } /** * display block */ function webchat_webchatblock_display($blockinfo) { // Security check if (!pnSecAuthAction(0,'webchat:webchatblock:',"$blockinfo[title]::",ACCESS_READ)) { return; } // Get variables from content block $vars = pnBlockVarsFromContent($blockinfo['content']); // Defaults if (empty($vars['users'])) { $vars['users'] = 0; } if (empty($vars['rooms'])) { $vars['rooms'] = 0; } // Database information pnModDBInfoLoad('webchat'); list($dbconn) = pnDBGetConn(); $pntable =pnDBGetTables(); $templatetable = $pntable['webchat']; $templatecolumn = &$pntable['webchat_column']; //******************** global $prefix; // global $usertime; // changey the $modulename one to your installed folder for WebChat $modulename = "webchat"; require "modules/$modulename/inc/config.php"; $tstamp = time(); $tstamp -= $usertime; $q=mysql_query("delete from ".$prefix."_chatuser where last < ".$tstamp); $content = ""; $sql = "select ".$prefix."_chatroom.*, count(".$prefix."_chatuser.rid) as users from ".$prefix."_chatroom left join ".$prefix."_chatuser on ".$prefix."_chatuser.rid = ".$prefix."_chatroom.rid group by ".$prefix."_chatroom.rid order by ".$prefix."_chatroom.typ, ".$prefix."_chatroom.name"; $q = mysql_query($sql); if(mysql_num_rows($q) == 0){ $content .= _WCNOACTIVE; } else { $roomtype = "P"; while($result = mysql_fetch_array($q)) { if($vars['rooms']) { if($roomtype != $result[typ]) $top = true; else $top = false; if($top) if($result[typ] == "N") $content .= ""; else $content .= ""; $top = false; } $content .= ""; $content .= ""; $content .= ""; $roomtype = $result[typ]; } } $content .= "
Normal Rooms
Private Rooms
$result[name]".$result[users].($result[users]==1?" user":" users"); if($vars['users'] && $result[users] != 0){ $content .= "
"; $first = true; $q2 = mysql_query("select name from ".$prefix."_chatuser where rid = ".$result[rid]); while($result2 = mysql_fetch_array($q2)){ if($first) { $first = false; $content .= $result2[name]; } else $content .= ", ".$result2[name]; } $content .= ""; } $content .= "
"; //******************* /* // Query $sql = "SELECT $templatecolumn[tid],$templatecolumn[name] FROM $templatetable ORDER by $templatecolumn[name]"; $result = $dbconn->SelectLimit($sql, $vars['numitems']); if ($dbconn->ErrorNo() != 0) { return; } if ($result->EOF) { return; } // Create output object $output = new pnHTML(); // Display each item, permissions permitting for (; !$result->EOF; $result->MoveNext()) { list($tid, $name) = $result->fields; if (pnSecAuthAction(0,'Template::',"$name::$tid",ACCESS_OVERVIEW)) { if (pnSecAuthAction(0,'Template::',"$name::$tid",ACCESS_READ)) { $output->URL(pnModURL('Template','user','viewdetail',array('tid' => $tid)),$name); } else { $output->Text($name); } $output->Linebreak(); } } */ $blockinfo['content'] = $content; // Populate block info and pass to theme // $blockinfo['content'] = $output->GetOutput(); return themesideblock($blockinfo); } /** * modify block settings */ function webchat_webchatblock_modify($blockinfo) { // Create output object $output = new pnHTML(); // Get current content $vars = pnBlockVarsFromContent($blockinfo['content']); // Defaults if (empty($vars['users'])) { $vars['users'] = 0; } if (empty($vars['rooms'])) { $vars['rooms'] = 0; } // Create row $row = array(); $row2 = array(); $output->SetOutputMode(_PNH_RETURNOUTPUT); $row[] = $output->Text("Show usernames: (0 for no, 1 for yes)"); $row[] = $output->FormText('users',pnVarPrepForDisplay($vars['users']),5,5); $row2[] = $output->Text("Show Room Type Headings: (0 for no, 1 for yes)"); $row2[] = $output->FormText('rooms',pnVarPrepForDisplay($vars['rooms']),5,5); $output->SetOutputMode(_PNH_KEEPOUTPUT); // Add row $output->SetInputMode(_PNH_VERBATIMINPUT); $output->TableAddRow($row, 'left'); $output->SetInputMode(_PNH_PARSEINPUT); $output->SetInputMode(_PNH_VERBATIMINPUT);//<--- $output->TableAddRow($row2, 'left');//<--- $output->SetInputMode(_PNH_PARSEINPUT);//<--- // Return output return $output->GetOutput(); } /** * update block settings */ function webchat_webchatblock_update($blockinfo) { $vars['users'] = pnVarCleanFromInput('users'); $vars['rooms'] = pnVarCleanFromInput('rooms'); $blockinfo['content'] = pnBlockVarsToContent($vars); return $blockinfo; } ?>
 
The block type webchat doesn't seem to exist. Please check corresponding blocks-directory.
 

 
· citytel-radio-Âñå äëÿ ðàäèîëþáèòåëåé ...
· Ïðîäàæà ðàäèîýëåêòðîííûõ êîìïîíåíòîâ
· Ñàéò äëÿ íà÷èíàþùèõ ðàäèîëþáèòåëåé radiomaster.com.ua
· ÐàäèîÃÈÄ
· "Òåõíèêà ñâÿçè" - ïðîäàæà, îáñëóæèâàíèå è óñòàíîâêà ðàäèîñòàíöèé è èõ êîìïëåêòóþùèõ
· Â ïîìîùü ðàäèîëþáèòåëþ
· ÐÀÄÈÎëþáèòåëüñêèé ñàéò äëÿ íà÷èíàþùèõ +
· Ïðèäíåñòðîâñêèé ïîðòàë ðàäèîëþáèòåëåé
· Êàòàëîã íàó÷íûõ ðàáîò - ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ ðàáîò òðåáîâàíèÿ ÂÀÊ
· RADIOPROFFI
 Orphus
Web-ring
rand prev next
Мир электроники и механики
 PR-CY.ru
    Radio-Hobby.org -  . , .  , , .